YARDIM TOPLAMA İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
 
Tüzel Kişilerden İstenen Evrak Ve Belgeler  
 
 
1- Yönetim kurulu kararı ve başvuru dilekçesinde; Bu kararda, yardım toplamanın amacı, şekli (bankada hesap açtırılması, makbuz karşılığı, SMS v.b), süresi ve faaliyet alanını, yönetim kurulu sorumluluğunda yardım toplama faaliyetinde görevlendirilenlerin isimlerinin bulunması zorunludur.
 
2- Yardım Toplama faaliyetinde görevlendirilenler; Nüfus Cüzdan Fotokopileri, adres kayıt bilgileri ve adli sicil kayıtlarının olup- olmadığını belirten yazılı beyan ile ikişer adet vesikalık fotoğraf hazırlarlar.
 
3- Yardım toplama faaliyetinde görevlendirileceklerin arasında kamu görevlileri bulunması halinde mülki amirden izin belgesi alınacaktır.
 
4– Yardım toplamanın amacı doğrultusunda yardım toplama miktarını ve nerelere harcanacağı yönünde hazırlanacak proje, protokol, bütçe keşif özeti, yapı ruhsatı, kaymakamlık oluru vb.
 
 
 
 
Gerçek Kişilerden İstenen Evrak Ve Belgeler
 
  
1- Yardım Toplama talebinde bulunan kişiden, hasta ise toplanacak yardım miktarını belirlemeye yarayan resmi makamlardan onaylı, tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu (hasta olmayan için rapor istenmeyecek)
 
2- Herhangi bir geliri olup olmadığı, mesleği, adına kayıtlı gayri menkul ve mallarının bulunup bulunmadığını, ailedeki fert sayısı ve bunların meslekleri, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşu ile (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) bağlı bulunduğu Kaymakamlık Vakfı veya Yeşil Karttan faydalanıp faydalanmadıkları.
 
3- Dilekçede belirtilecek hususlar; Yardım toplamanın amacı, şekli (bankada hesap açtırılması, makbuz karşılığı v.b.), süresi, faaliyet alanı, ne miktarda yardım toplanacağı ve  faaliyette görevlendirileceklerin (en az 3 kişi) isimleri dilekçede belirtilecek ve dilekçe ilgililerce imzalanmış olacak.
 
4- Sorumlu kuruldan istenilecek belgeler; Nüfus cüzdan fotokopileri, T.C. Kimlik numaraları, adres kayıt bilgileri ve adli sicil kayıtlarının olup- olmadığını belirten yazılı beyan ile ikişer adet vesikalık fotoğraf.
 
5- Yardım toplama faaliyetinde görevlendirileceklerin arasında kamu görevlileri bulunması halinde mülki amirden izin belgesi alınacaktır.
 
 
 
 
Resmi  Kurum Ve Kuruluşlardan İstenen Evrak Ve Belgeler
 
 
1- Resmi kurum ve kuruluşlar kendi teşkilatlarında yardım toplayacak ise;Yardım toplamanın amacı, şekli (bankada hesap açtırılması), süresi, faaliyet alanını ve en az (3) kişiden oluşacak sorumlu kurul isimlerini belirtir kurum yetkili amirinin onayı ve onaydaki bilgileri ihtiva eden Valiliğimiz İl Dernekler Müdürlüğüne hitaben üst yazı.
 
2-Kurumun personeli dışındaki kişi ve kuruluşlardan yardım toplama talep edilmesi durumunda ise, yukarıda belirtilen evraklara ek olarak Yardım Toplama faaliyetinde görevlendirilenlerin; T.C. Kimlik numaraları, adres kayıt bilgileri ve adli sicil kayıtlarının olup- olmadığını belirten yazılı beyan ile ikişer adet vesikalık fotoğrafları ilave edilecektir.