LOKAL İŞLEMLERİ
 
 
Lokalin Tanımı
 
Dernekler Yönetmeliğinin 56. maddesi uyarınca;
 
 • Lokal, dernek üyelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak üzere mülki idare amirinin izniyle açılan tesistir. 
 
 • Dernekler, başka bir dernek, gerçek kişi veya tüzel kişi ile ortaklaşa lokal açamaz. 
 
 • Lokal açabilmesi için derneğin en az bir yıldan beri faaliyette bulunması şarttır. 
 
 • Çocuk dernekleri lokal açamaz.
 
Lokal Açılamayacak Yerler
 
Aşağıda belirtilen yerlerde lokal açılmasına izin verilmez:
 
 • Silah fabrika ve imalathaneleri, patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gibi tehlikeli maddeler üretilen, satılan, kullanılan ve depolanan yerler ile gaz dolum tesislerinde.
 
 • Her türlü mabetlerde.
 
 • Okul öncesi eğitim, ilk ve orta öğretim resmi ve özel okul binaları ile özel eğitime muhtaç bireylerin devam ettikleri öğretim kurumlarına yüz metreden yakın mesafe içinde.
 
 • İlk ve orta öğretim öğrencilerinin devam ettiği kurs, dershane ve bu öğrencilerin kaldığı öğrenci yurtlarının bulunduğu binalarda.
 
 • İtfaiye, ambulans gibi müdahale ve yardım hizmetlerinin kolaylıkla ulaşamayacağı yerlerde.
 
 • Binaların ortak kullanılan bağımsız bölümlerinde.
 
 • Genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden sakıncalı olan yerlerde.
 
 • Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında.
 
 • Derneğin yerleşim yerinin bulunduğu binada dernek lokali açılabilir. Ancak, dernek lokali olarak açılan yerin iç kapı girişinin diğer bağımsız bölüm veya oda ve benzeri gibi bölümlerden ayrı olması ve bunlara açılan kapılarının bulunmaması zorunludur.
 
Lokal Başvurusu
 
Lokal açmak için, lokal açılacak il veya ilçenin mülki idare amirliğine bir dilekçe ile başvurulur. Başvurulara aşağıda belirtilen belgeler eklenir.
 
a) Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği.
b) Lokal olarak açılacak yerin mülk sahibi veya kiracısı olduğuna, ana gayrimenkulün mesken, iş veya ticaret yeri olduğuna, belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunup bulunmadığına dair dernek başkanı tarafından imzalanmış yazılı beyan.
c) Ana gayrimenkulun tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği.
d) Derneklerin; belediye ve mücavir alanlar içinde açacakları lokaller için yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için bayındırlık ve iskan müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge.
 Belgeleri eksik olan veya mevzuata uygun olmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz ve eksikliklerin tamamlanması için otuz günlük ek süre tanınır. Bu süre sonunda eksikliklerin tamamlanmaması halinde başvuru işlemden kaldırılır.
 Lokal olarak açılan yerin yerleşim yerinin değiştirilmesi halinde yukarıda sayılan işlemler tekrar edilir.
(Söz konusu adrese verilen izin mülki idare amirliğince  iptal edilir. Lokal açılacak yeni adres için tekrar başvuruda bulunulur).
 
İzin
 
Mülki idare amirliğince  başvuru incelenirken, dernek lokali olarak açılacak yerin ve bulunduğu binanın fenni ve yangın güvenliği ile toplum sağlığı ve çevre bakımından belediyece, genel güvenlik ve asayişin korunması yönünden kolluk kuvvetlerince incelenmesi istenir. Gerek görülen hallerde, ayrıca ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan inceleme yapılması istenebilir.
 
Başvuru belgeleri ve inceleme sonuçları olumlu olan derneklere, mülki idare amirinin oluru ile lokal açma ve işletme izni verilir.