DERNEK YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEKLERİ
 
1- İlk Görev Dağılımına İlişkin Karar Örneği
Dernek kurucu üyelerinden oluşan geçici yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımına göre, ilk genel kurul toplantısı yapılana kadar görev yapmak üzere;
Yönetim kurulu başkanlığına ……………………………………..
Başkan yardımcılığına ……………………………………………
Sekreterliğe  ……………………………………………………….
Saymanlığa ………………………………………………………..’nın seçilmesine karar verilmiştir.
(Not: Yukarıdaki görev dağılımı örnek tüzükte yer alan görevlendirmeye göredir. Hazırladığınız tüzükte farklı görevlerin bulunması halinde buna göre görev dağılımı yapmalısınız.)
 
2- DERBİS Şifresi alınması için karar örneği
Derneğimiz tarafından mülki amirliğe yapılması gereken zorunlu bildirimlerin elektronik ortamda  yapılabilmesi için dernek başkanı …………………   adına DERBİS şifresi alınmasına ve bu konuda dernek başkanı .......................... 'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
 
3- Mühür ve kaşe yaptırılması için karar örneği:
Derneğimizin adı ve kütük numarasının bulunduğu bir adet yuvarlak mühür ile dernek adının, kütük numarasının ve vergi numarasının bulunduğu bir adet kaşe yaptırılmasına karar verilmiştir.
 
4- Alındı Belgesi Basımına İlişkin Karar Örneği
Derneğimizin üye aidatı ve bağış gelirlerinin tahsil edilmesinde kullanılmak üzere A serisi, 000001-000500  seri no arası, 10 cilt Alındı  Belgesinin matbaada  bastırılmasına ve matbaadan almaya sayman  …………… ……………. 'nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
 
5- Üye Kabulüne İlişin Karar Örneği
Demeğe      üye      olmak      için      yazılı      müracaatta      bulunan ……………………....,
…………………,…………..   ve  …………………………’nın üyelik talepleri yönetim kurulumuzca görüşülerek başvuruların kabul edilerek, üye kayıt defterine kayıtlarının yapılmasına ve üyelik kararının adı geçenlere yazıyla bildirilmesine karar verilmiştir.
 
6. Vergi numarası alınması için karar örneği
Derneğimiz bankacılık işlemleri ve diğer işlemleri için ilgili vergi dairesinden vergi numarası alınmasına ve bu işlemleri yürütmek üzere …………………..’nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.
 
7. Banka hesabı açılması için karar örneği
Dernek gelirlerinin muhafazası amacıyla bankada hesap açılmasına ve hesap açma, kapatma, havale, EFT ve diğer bankacılık işlemlerini yapmak üzere ……………………….……….. ve …………………………….’nın görevlendirilmesine, görevlendirilen üyelere müştereken dernek adına banka nezdinde imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.
(Not: Örnek kararda iki kişinin müşterek(birlikte) imza atmaya yetkili olduğu belirtilmiştir. İmza yetkisi sadece bir kişiye verebileceği gibi, birden fazla kişiye münferiden (ayrı ayrı) imza yetkisi de verilebilir.)
 
8- İlk Genel Kurul Toplantısına İlişkin Karar Örneği
Derneğin ilk genel kurul toplantısının ….../….../20…... tarihinde, saat ………’de    …………………..… ………………………………….  adresinde    aşağıdaki    gündeme    göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi halinde ikinci toplantının …../……/20…... tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının üyelere yazıyla duyurulmasına karar verilmiştir.
GÜNDEM: Açılış ve yoklama, divan başkanlığı seçimi, dernek organlarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi, dilek ve temenniler, kapanış.
(Not: Örnek metinde toplantının üyelere yazıyla duyurulacağı belirtilmiştir. Yazılı duyuru dışında, gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, e-posta ya da SMS yoluyla veya mahalli yayın araçları (cami hoparlörü veya belediyenin anons sistemi) kullanılmak suretiyle de duyuru yapılabilir.
 
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
Karar defteri ve diğer defterler elle ve mürekkepli kalemle (tükenmez kalem, dolma kalem vb.) yazılmalıdır. Karar defterindeki kararlara ve işletme defterindeki mali kayıtlara her yıl 1’den başlayarak sıra numarası verilir.