DERNEK KURULUŞUNDAN SONRA YAPILMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ İŞLEMLER
 
1. Defterlerin alınması:
(1) Üye kayıt defteri, (2) Karar defteri, (3) Evrak kayıt defteri, (4) İşletme hesabı defteri,
kırtasiyeciden temin edilerek noterden veya İl Dernekler Müdürlüğünde tasdik ettirilmek sureti ile kullanılacaktır. (Defterlerin elle yazılması gerekmektedir.)
(Yukarıdaki defterler basit usulde defter tutması gereken dernekler içindir. Bilanço esasına göre tutulacak defterler için ilgili personelimizden ayrıca bilgi alınız.)
 
2. Geçici yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı:
Defterlerin tasdiklenmesini takiben kurucu üyelerden oluşan geçici yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı yapılması gerekmektedir. (Geçici yönetim kurulu ilk genel kurul toplantısı yapılıp zorunlu organların oluşturulmasına kadar dernek adına iş ve işlemleri yapmaya yetkilidir. İlk genel kurul toplantısının ne zaman yapılacağı ve usulü hakkında ilgili personelimizden bilgi alabilirsiniz.)
 
3. DERBİS şifresi alınması
Genel kurul sonucu ve beyanname gibi bildirimlerin yapılabilmesi için alınacak karar fotokopisi ile DERBİS şifresi alınması için İl Dernekler Müdürlüğüne müracaat edilecektir.
 
3. Mühür ve kaşe yaptırılması
Dernek adının ve kütük numarasının yer aldığı bir yuvarlak mühür ile bir kaşe yaptırılması gerekmektedir.
 
4. Alındı belgesi (Makbuz) Bastırılması
Üye aidatlarının tahsili ve bağış kabulü için kullanılmak amacıyla yönetim kurulu kararı ile bir matbaada “Dernek gelirleri alındı belgesi” bastırılması gerekmektedir.
 
5. Üye kabul ve kayıt işlemleri
Üyelik işlemleri yazılı başvuru ve yönetim kurulu kararı ile yapılmalı ve ilgiliye yazılı olarak bildirilmelidir.
 
6. Vergi numarası alınması ve banka hesabı alınması
Yönetim kurulu kararı alınarak dernek adına ilgili vergi dairesinden vergi numarası alınması ve istenilen bir bankada dernek adına hesap açılması gerekmektedir.
(Not: Yukarıda 6 maddede belirtilen vergi numarası ve banka hesabı ile ilgili işlemler için vergi dairesi ve banka onaylı tüzük fotokopisi talep ettiğinden, bu işlemlerin müdürlüğümüzce tüzüğünüzün onaylanmasını müteakiben yapılması gerekmektedir.)
 
7. DERBİS şifresi ile yapılması gereken önemli bildirimler.
- Her yılın sonunda önceki yıla ait beyanname, (Ocak ayından, Nisan ayı sonuna kadar)
- Olağan ya da olağan üstü genel kurul sonuçları (Genel kurulu takip eden 30 gün içinde)
- Yönetim ve denetim kurulu asıl üyeliklerindeki değişiklikler (Değişikliği takip eden 30 gün içinde)
- Dernek adresindeki değişiklikler (Değişikliği takip eden 30 gün içinde)
(Diğer bildirimler için ilgili personelden bilgi alabilirsiniz.)
 
8. Harcamalara ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlar
Derneklerin mal alımlarına (kırtasiye, demirbaş ve diğerleri gibi) ilişkin yapacakları her türlü harcama tüzük ve yönetmelikte belirtilen fatura, perakende satış fişi gibi belgeler kullanılacaktır. Gelir ve giderlerin düzenli olarak işletme defterine kaydı zorunludur.
(Personel istihdamı, temizlik elemanı, gündelikçi veya geçici personel çalıştırılması gibi durumlarda sosyal güvenlik, iş ve vergi mevzuatına uygun olarak ödeme belgesi düzenlenecektir. Sürekli veya geçici çalıştırılan personelin vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekmektedir.)