DERNEK KURULUŞU İÇİN MÜLKİ İDARE AMİRLİĞİNE VERİLMESİ GEREKEN BELGELER

Aşağıda belirtilen belgeler, derneğin kurulacağı yerin mülki idare amirliğine verilecektir. (Dernekler, kuruluş bildirimi ve eklerini mülki idare amirliğine vermek suretiyle tüzel kişilik kazanırlar.Merkez İlçe sınırları içinde  kurulan derneklerin evrakları İl Dernekler Müdürlüğüne, Merkez İlçe sınırları dışında kalan ilçelerdeki dernek kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak dernek merkezinin bulunduğu yerin Kaymakamlığına verilir)
 
1-Dernekler Yönetmeliği Ek-2’de belirtilen örneğe uygun olarak hazırlanmış ve en az yedi kişiden oluşan dernek kurucuları tarafından imzalanmış olan 2 adet Kuruluş Bildirimi*
2- Kurucular tarafından her sayfası imzalanmış 2 adet dernek tüzüğü,
3- Yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yeri ve telefon numaraları ile imzalarının yer aldığı 1 adet liste.
4- Dernek merkezinin tapu kütüğünde mesken olarak gösterilen yerlerde bulunacak olması halinde kat malikleri kurulunun oybirliği ile alacağı karar örneği (muvafakatname) -1 Adet
 
AYRICA;
5- Dernek kurucuları arasında tüzel kişi varsa;
Bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluş belgesi ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi,
6- Kurucular arasında yabancı dernek veya dernek ve vakıf dışında kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bulunması halinde;
Bu tüzel kişilerin dernek kurucusu olabileceğini gösteren İçişleri Bakanlığınca verilmiş izin belgesi,
7- Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa;
Bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,
Çocuk derneklerine tüzel kişiler kurucu veya üye olamazlar, ayrıca çocuk derneklerinde kuruluş bildirimine, kurucu çocukların yasal temsilcilerinin izni eklenir. 15 yaşını bitirmiş, 18 yaşını doldurmamış küçükler çocuk derneklerine kurucu ve yönetici olabilir, 12 yaşından büyük, 15 yaşından küçükler ise yasal temsilcilerinin izniyle yalnızca üye olabilirler.
Ayrıntılı bilgi www.dernekler.gov.tr internet sitesinin  (Bildirim ve ekler), (Dernek nasıl kurulur?) bölümünden alınabilir.
Telefon: (0364) 225 56 15